Gå til sideindhold
Om os / Strategier & politikker / Ungdomsskoleplan

Ungdomsskoleplan

Ungdomsskoleplan for Ungdomsskolen Skive

 

Formålsparagraf og ungdomsskolelov

 

Ungdomsskolens formålsparagraf:

§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der tilmeldt kommunens folkeregister.

 

Ungdomsskoleloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209365

 

 

Ungdomsskolen Skives grundlag

 

Vision

 

Vi vil have alle unge med!

Vi lykkes i fællesskab med andre. Med udgangspunkt i den enkelte unges potentialer skaber vi rammerne for sunde fællesskaber og læringsmiljøer, der styrker den unges kompetencer til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Det gør vi ved at være en kompetent, proaktiv og engageret samarbejdspartner på ungeområdet. 

 

Mission (kerneopgave)

 

Vi uddanner unge til livet, uddannelse og job

Vi uddanner de unge til at mestre deres eget liv. Det gør vi ud fra troen på det hele menneske, der har behov for at udvikle både personlige, faglige og sociale kompetencer for at få et meningsfuldt liv.

 

 

Værdigrundlag

 

Vi arbejder hver dag målrettet på at få alle unge med, når vi uddanner unge til livet, uddannelse og job. Det gør vi ud fra Skive Kommunes fælles værdigrundlag:

 

Udvikling – Ordentlighed – Trivsel

 

Alt hvad vi tænker og gør, bidrager hver dag til at uddanne unge til livet, uddannelse og job. Vi tror på, at alle børn er unikke og gør deres bedste for at blive set, hørt og forstået. Vi uddanner de unge med særligt fokus på livsmod, rodfæstethed, respekt for forskellighed og handlekraft. Det gør vi som medarbejder, kollega og samarbejdspartner ud fra Skive Kommunes fælles værdier: Udvikling, ordentlighed og trivsel. Alt dette er med en fælles vision om, at vi vil have alle unge med.

 

Politikker og strategier

 

Ungdomsskolen ser sig selv som en væsentlig aktør i bestræbelserne på at udleve Skive Kommunes politikker og strategier på børne- og ungeområdet:

 

 • Sammenhængende børnepolitik.
 • Ungepolitikken.
 • Kommunale ungeindsats.
 • Kulturpolitikken

Ungdomsskolen skal fremme unges trivsels- og læringsmiljøer med henblik på at udvikle deres personlige, sociale, faglige og kulturelle kompetencer.

 

3. Organisering i KUFA

 

Ungdomsskolen er organiseret under Kultur- og Familieforvaltningen, hvor ungdomsskolelederen har reference til skole- og dagtilbudschefen.

 

Ungdomsskolebestyrelsen har det overordnede ansvar for ungdomsskolens virksomhed på baggrund af den økonomiske ramme, som er udstukket af Byrådet i Skive Kommune. Ungdomsskolebestyrelsen vedtager i årets sidste kvartal et budget for det kommende års ungdomsskolevirksomhed.

 

 

Ungdomsskolebestyrelsen og dens sammensætning:

 

 • 2 medlemmer fra Skive Byråd som henholdsvis formand og næstformand.
 • 2 medlemmer med særlige interesse for ungdomsskolens virksomhed.
 • 2 ungemedlemmer valgt af ungdomsskolens unge.
 • 1 medarbejderrepræsentant blandt ungdomsskolens ansatte.
 • 1 skolelederrepræsentant.

 

Ungdomsskolelederen er ansvarlig embedsmand i forhold til bestyrelsen og udpeger relevante ledelsesrepræsentanter og sekretær til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

 

Ungdomsskolens ledelsesteam:

 

 • Ungdomsskoleleder.
 • Viceungdomsskoleleder.
 • Afdelingsleder af 10. klasses center og konsulentopgaver på forvaltningen.
 • Afdelingsleder af Heltidsundervisningen samt skolevægringsopgaver.
 • Afdelingsleder af SSP og den forebyggende indsats i Skive Kommune.

 

Normeringen af ledelse af vedtaget af Ungdomsskolebestyrelsen indenfor den økonomiske ramme og afsæt i gældende overenskomst på området.

 

Ledelsen har til opgave at udføre ungdomsskolens udviklingsplan og ungdomsskoleplan til pædagogiske værktøjer, indhold og indsatsområder i arbejdet med unge i hele kommunen. Ligeledes omsættes ungdomsskolens lovgrundlag og politiske politikker til indsatsområder med afsæt i vores vision, mission og værdier.

 

Ungdomsskoleplan og ungdomsskolens udviklingsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med afdelinger og medarbejdere for at gøre planerne aktuelle og involverende. MED-udvalget og Ungdomsskolebestyrelsen har ligeledes deltaget aktivt i arbejdet med disse.

 

Ungdomsskolen Skive har de seneste 2 år arbejdet ihærdigt med at skabe en fælles identitet med udgangspunkt i vore mange afdelinger og opgaver. Dette har mundet ud i et fælles værdigrundlag med en klar mission og vision for ungdomsskolens arbejde med kommunens unge. Dette gør at vi står godt rustet til at imødekomme fremtidige forandringer og kommunale opgaveløsninger.

 

 

Lovgrundlag og opgaver

 

Ungdomsskolen bygger grundlæggende på Ungdomsskoleloven (Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler), som definerer en række kerne- og skalopgaver, hvilket Ungdomsskolen Skive er bygget op på:

 

 • Almen undervisning (fritid og klub).
 • Prøveforberedende undervisning.
 • Specialundervisning.
 • Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

 

Loven er også en rammelov, som giver kommunen og Byrådet mulighed for at placere en lang række relevante og relaterede opgaver i Ungdomsskolen for på den måde at skabe helhed og synergi på ungeområdet i kommunen. Ungdomsskolen Skive løser i denne sammenhæng:

 

 • Klub- og fritidsundervisning i hele Skive Kommune.
 • Knallertskole og knallertbeviser.
 • Heltidsundervisning.
 • Eneundervisning (Springbrættet).
 • klasses center.
 • Ung-Flex (vejledningsforløb for ikke-uddannelsesparate unge op til 18 år)
 • Pædagogisk tilsyn med intern skole på Bustrup.
 • Koordinering af fælles valgfag for folkeskoleelever fra 9. – 10. klasse.
 • Koordinering af valgfag for 7. – 8. klasses elever.
 • SSP og forebyggende indsats.
 • Ungdomsrådet i Skive.
 • Skøjtebanen i Skive.
 • Læringsambassaden.
 • Fritidsmentor.
 • Bevæg dig for livet.
 • Skolesport.
 • Stævne- og idrætskoordination i Skive Kommune.
 • Vester Vandet – administration af lejrskole og feriekoloni.
 • Teaterskole.

 

 

Samarbejdspartnere:

Ungdomsskolen har et tæt samarbejde med følgende:

 

 • Kommunens folkeskoler.
 • UU.
 • Diverse netværk SIS, Hal-A m.fl.

 

Klub og fritid:

Ungdomsskolen Skive har 10 klubber fordelt over hele kommunen. De fleste klubber ligger i lokaler hos de lokale skoler. Enkelte klubber har lokaler hos selvejende haller.

Ungdomsklubberne drives under ungdomsskoleloven og drift af ungdomsklubber. Personalet er fastansat i den enkelte klub for en sæson ad gangen. Klubberne varierer i størrelse alt efter placering ift. elevpotentiale. Vi forsøger løbende at tilpasse de enkelte klubber, så de passer til de områder de ligger i.

 

Ungdomsskolens fritidsundervisning forgår på mange forskellige adresser fordelt over hele kommunen. Vi samarbejder med mange forskellige institutioner om lokaler og aktiviteter, samtidig med at vi også selv drifter følgende lokaler/arealer selv:

 

 • Crossbanen er beliggende på Svansøvej 8, 7800 Skive. Her har vi 2 træningsbaner samt opbevaring og værkstedsfaciliteter. Crossbanen er åben i sommerhalvåret.

 

 • Folkeræs og ATV. Motorsportscenter Salling Viumvej 22, 7870 Roslev. Deles med Skive RC Klub.

 

 • Værksted på Ringvej 10, Lem, 7860 Spøttrup. Værksted for knallert og autohold samt vinteropbevaring af kanoer, eventvogn mm. Lokalerne er lejet.

 

 • Autoværksted og klub. Værksted og klub på Hovedgaden 40 7870 Roslev. Værksted for knallert og autohold samt ungdomsklub.

 

 • Skive Streetsport Hal A Bakkedraget 40, 7800 Skive. Ungdomsskolen har en fast plads i bestyrelse i Skive streetsport Hal A. Vi er en aktiv del i hverdagen. Dette har vi blandt andet ved at stille en fastansat person med 10 timer pr. uge til rådighed i hallen.

 

 • Ture og rejser. Ungdomsskolen arrangerer løbende ture og rejser for de unge i kommunen. Pt. har vi 3 faste ture til Vigsø, Jesperhus og Østrig.  Vigtigst for turene er den pædagogiske vinkel, hvor vi har vores kerneopgave i centrum. Ture og rejser giver nogle unikke muligheder for at uddanne de unge til livet, uddannelse og job. Den økonomiske ramme for turene er at deltagerne betaler kostprisen for turen og ungdomsskolen dækker udgiften til personale og planlægning.

 

Undervisningstilbud under Ungdomsskolen:

 

Ungdomsklassen

 

Ungdomsklassen er Skive kommunes tilbud om heltidsundervisning. Eleverne indstilles fra skolen de kommer fra via PPR og et visitationsudvalg. Eleverne kommer som udgangspunkt i 8. -10. klasse, mens der forekommer enkelte elever i 7. klasse.

 

Eleverne er generelt kendetegnet ved at være udsatte og skrøbelige unge med mange forskellige udfordringer, som alle har brug en særlig støtte og hjælp til at kunne begå sig i samfundet.

 

Ungdomsklassen tæller gennemsnitligt 25 elever, der kommer fra hele kommunen.

 

Eleverne undervises grundlæggende i teoretiske fag, dansk og matematik, mens resten er værkstedsbaseret. På Tambohus findes fire værksteder: metal, træ, kreativ og køkken. Alle elever har idræt. Det relationelle prioriteres højt i forsøget på at give eleverne et godt afsæt i retning mod et værdigt voksenliv. Ungdomsklassen er eksamensfri, hvilket er meddelt til Undervisningsministeriet.

 

Ungdomsklassens lærerkollegie er sammensat af en række dygtige og engagerede undervisere med forskellige fagligheder, der gør, at vi kan rumme en stor diversitet i elevgruppen.

 

Vi dyrker meget overgangen til det næste og har et godt og konstruktivt samarbejde med PPR, Familieafdelingen, UU og Multi, så vi sikrer den bedst mulige overgang til uddannelse og job.

 

Eleverne få god hjælp af resten af huset til at deltage i nogle af de mange tilbud, vi ellers har i Ungdomsskolen Skive, for på denne måde at måde at møde andre unge og få et fritids- og ungdomsliv.

 

 

Springbrættet

 

Springbrættet er Skive Kommunes tilbud og støtte til skolevægringselever. Vi har en lærerstilling til denne indsats, hvor unge er gået i stå med at gå i skole.

Der er typisk indskrevet 8-10 unge, som vi arbejder med at få tilbage på sporet og tilbage i skolen. De kommer fra kommunens skoler, hvor de fortsat er indskrevet.

Vi forsøger i samarbejde med den folkeskole, som eleven kommer at finde en vej tilbage til et ordinært skoletilbud. De unge er udfordret af mange forskellige problematikker, men ofte er angst og ængstelighed en del af billedet. Her er ofte tale om elever, som har været meget længe hjemme.

Ydermere har vi en håndfuld unge, der ikke er i stand til at møde frem på skolen, og som vi må starte op i hjemmet. Vi arbejder på at udvikle en metode, hvor vi arbejder sammen med den afgivne skole om en fælles indsats.

Ressourcerne til tilbuddet er fordelt på en folkeskolelærer, ergoterapeut og pædagog til at varetage indsatsen.

 

Ung-Flex

 

Ung-Flex er et vejledningstilbud, som tilbydes i samarbejde med UU. Tilbuddet er til unge som ikke er parate til at starte på en uddannelse efter endt folkeskole.

 

 

I 10. klasse Centeret består grundlæggende af tre linjer GYM10, EUD10 og MIX10. Fra og med næste skoleår tilføjes PRAK10 med særligt fokus på praktik, arbejdslære, virksomhedsbesøg, arbejdskendskab og de tre fag dansk, engelsk, matematik. 50 % af undervisningen adresserer de tre fag, de øvrige 50% er erhvervspraktik kombineret med læringsforløb om erhverv. Det er en klar hensigt at opnå flest mulige hensigtserklæringer om uddannelsesaftaler for de unge på PRAK10 i løbet af året. Det sigter direkte mod en erhvervsfagliguddannelse. Der er allerede nu god tilslutning med 14 tilmeldte.

 

Vi arbejder med et nyt fag LifeSkills som obligatorisk for alle unge. Det er en kombination af MILIFE, praktisk samfundsfag og kontaktlærertid. Der er indledt samarbejde med erhvervsskolerne om en opgradering af vores fælles tilbud EUD10 på indholdssiden, vi har en ny og anderledes måde at køre det på i støbeskeen der lægger op til en højere grad af tværfaglighed. Derudover er elevtallet til kommende skoleår på 80 unge i skrivende stund, der er henvendelser om besøg på skolen, så vi overvejer om start tallet stiger lidt. Der er fortsat et stærkt fokus på at løfte de unges faglighed, sikre personlig og social udvikling og skabe uddannelsesplaner der er realiserbare. Samtidigt er det os magtpåliggende at skabe sunde fællesskaber hvor de unge kan udvikle sig sammen med andre på en konstruktiv måde. Vi holder fast i at stille krav, være opmærksomme på de der har særlige behov og kunne være det rum de unge føler de kan trives og lære i.

 

PR og formidling:

 • Kommunikationsplan og designstrategi.

 

Evaluering:

Ungdomsskolen indgår løbende i opfølgning på aktiviteter og resultater, som bl.a. foretages hvert andet år i kvalitetsrapporten for skole- og dagtilbudsområdet. Her angives særlige indsatsområder, og der følges op på mål, aktiviteter, ressourceanvendelse mv.

 

Fysiske rammer:

- Tambohus, Frederiksdal Alle 7.

- 10. klasse, H.C. Ørstedsvej.

- Crossbanen, Svansøvej 8.

- Læringsambassaden, Brårupvej.

- Durup Ungdomsklub, Hovedgaden 40.

- Brokholm Naturcenter, Breum.

- Vester Vandet Lejrskole, Vester Vandet, Thy.

 

                     

 

 Senest opdateret 15.06.2023 13:46 af APRSUP
Apricore logo