Gå til sideindhold
Om os / Strategier & politikker / Voldspolitik

Voldspolitik

Voldspolitik på Ungdomsskolen Skive (Skive d. 15-06-16)

 

Vold kan være: fysisk, psykisk og seksuel vold, chikane og trusler om vold.

 

Når en medarbejder har været udsat for vold eller trusler om vold, skal der ske flg.:

 

1. Medarbejderen skal forlade stedet, eller kalde på hjælp øjeblikkeligt.

2. Medarbejderen kan henvende sig til en kollega, og fortælle om hændelsen.

Kollegaen er forpligtet til at yde ”psykisk førstehjælp”. Om nødvendigt kontaktes

kolleger eller ledelse, som må sørge for at andre overtager det arbejde, som skulle

have været gjort i dette tidsrum.

3. Skolelederen skal orienteres om hændelsen, og yder evt. ”psykisk førstehjælp”.

Skolelederen kan i samråd med medarbejderens tillidsrepræsentant henvise til

psykologbistand.

Skive Kommune stiller gratis psykologhjælp til rådighed. Henvendelse sker til

GR-psykologerne, Institut for relationspsykologi telefon 9752 0095 eller er der

ikke nogen til stede kontakt da en anden psykolog se telefonbogen, hvis

medarbejderen ønsker dette.

4. Der skal altid være min to personer udover den voldsramte/voldelige ved transport

af denne person.

5. Medarbejderen eller ledelsen underretter sikkerhedsrepræsentanten.

6. Hændelsen registreres og anmeldes, hvis det skønnes relevant.

7. Medarbejderen eller ledelsen orienterer de øvrige ansatte.

8. Sikkerhedsgruppen udarbejder handleplan for, hvorledes det kan forebygges, at

hændelsen – eller lignende hændelser – gentager sig.

 

Forebyggelse af voldelig adfærd:

 

Da der i jobbet er en risiko for, at der kan forekomme overgreb på medarbejderne, må alle

være bevidste om, at nedsætte denne risiko. Det kan man blandt andet gøre ved, at:

 

1. Videregive en god information til de kolleger, som må forventes at skulle afløse dig

og til ledelsen, om elever med tendens til voldelig adfærd. Fortæl, hvad der skal

iagttages, og hvordan du plejer at tackle situationen.

2. Lyt opmærksomt til de kolleger, som informerer om elever med tendens til voldelig

adfærd. Drøft situationerne, og hjælp til med at finde løsningsforslag.

3. Tal og opfør dig roligt overfor elever.

4. Giv elever mulighed for at ”bakke ud” af situationen.

5. Vær afdæmpet – men klar og bestemt.

6. Fjern om muligt årsagen til aggression.

7. Accepter følelser hos personer i affekt.

 

Hvorfor opstår den voldelige adfærd?

Hvis man forstår, hvorfor den voldelige adfærd opstår, kan man – måske – forebygge den.

 

Den voldelige adfærd kan være:

 Et ønske om opmærksomhed eller kontakt

 En protest mod krav fra personalets side

 Frustration over andre personers adfærd

 Forsvar mod psykiske overgreb

 Oplevelse af manglende respekt

 Reaktion på grund af angst, forvirring osv.

 

Hvordan yder jeg ”psykisk førstehjælp”?

 

Ofte er det bedste man kan gøre, at yde ”psykisk førstehjælp”, så den voldsramte får

snakket situationen igennem. Tal med den voldsramte om det passerede, forsøg ikke at

aflede opmærksomheden. Hvis du ikke kan finde på noget at sige, så nøjes blot med at

være fysisk til stede, og hjælp evt. med praktiske ting.

 Optræd roligt

 Lyt til den ramte

 Vis almindelig omsorg

 Giv fysisk kontakt

 Lad den voldsramte græde ud

 Skærm mod nysgerrige tilskuere (kolleger, elever)

 Lad ikke den voldsramte være alene

 

Efter en voldsepisode :

Lederen underretter snarest muligt skolechefen.

 

Arbejdsmiljøgruppen foretager efterfølgende en undersøgelse af episoden med henblik på

forebyggelse. Se skema bagest eller

følg dette link:

 

https://intranet.skivekommune.dk/Wiki/7579/medarbejder/med-arbejdsmiljo-ogtillidsreprasentanter/arbejdsmiljo-og-sikkerhed/arbejdsmiljo-og-sikkerhed/blanketter-tilarbejdsskader/

Denne undersøgelse registreres i EASY, så Hovedarbejdsmiljøudvalget har mulighed for

at følge det forebyggende arbejde.Senest opdateret 31.03.2022 11:11 af LRVE
Apricore logo